85 733 90 44 [email protected]

Opłaty

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza nieodpłatnie.

Notariusz pobiera opłaty w związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi.

Opłaty

\

Taksa notarialną za dokonanie czynności notarialnych, której wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.).

\

Opłata sądową za wpisy do ksiąg wieczystych, której wysokość reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

\

Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zm.).

\

Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).