Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza reguluje ustawa z 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), zaliczając do nich:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

W celu dokonania czynności notarialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią, osobisty, telefoniczny bądź mailowy, który umożliwi nam udzielenie wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z czynnością oraz pozwoli na określenie dokumentów niezbędnych do jej dokonania.