85 733 90 44 [email protected]

Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza reguluje ustawa z 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).

Zakres czynności notarialnych

\

Sporządzanie aktów notarialnych.

\

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

\

Sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu).

\

Doręczanie oświadczeń.

\

Spisywanie protokołów.

\

Sporządzanie protestów weksli i czeków.

\

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

\

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

\

Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

\

Sporządzanie protestów weksli i czeków.

\

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

W celu dokonania czynności notarialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią, osobisty, telefoniczny bądź mailowy, który umożliwi nam udzielenie wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z czynnością oraz pozwoli na określenie dokumentów niezbędnych do jej dokonania.